De plaat die je verstaat

Het jaar uit op de 95.2 FM !!

Social Media

facebook

twitter

verzoekjes.large

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser of aanvragen van een account.) Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.
Toepasselijk recht
Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Assen bevoegde gewone rechter.

3.
Exoneratieclausule
Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

4.
Inhoud website
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen.

5.
Evident niet-serieuze inhoud
Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard en is niet bedoeld om serieus te worden opgevat. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.

6.
Links naar andere websites
Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.

7.
Downloaden van bestanden
Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

8.
Goede smaak
Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


9.
Misbruik van plaatsingen
Iedereen is vrij in het plaatsen van afbeeldingen in zijn of haar profiel. Plaatsingen die schunnige teksten en of afbeeldingen bevatten worden zonder enige aankondigingen verwijdert. Reclame op zijn, of haar profiel is niet toegestaan, hiervoor is onze sponsor pagina. Voor sponsoring vragen wij slechts een kleine bijdrage. Bij herhaaldelijke plaatsingen hiervan en / of misbruik word IP en e-mail adres van desbetreffende computer / persoon op de vrienden van Freddy geblokkeerd. De vrienden van Freddy is een wederzijdse hobby, dus hou het leuk voor iedereen.